Databeskyttelse

Erklæring om databeskyttelse på webstedet www.maskonnow.com

Vi behandler udelukkende personoplysninger (i det følgende ofte blot benævnt „oplysninger“) i det omfang, der er nødvendigt med henblik på at tilvejebringe et fungerende og brugervenligt websted, herunder dettes indhold og udbudte tjenester.

I henhold til art. 4 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, altså den generelle forordning om databeskyttelse (i det følgende benævnt „GDPR“), forstås „behandling“ som enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Med den følgende databehandlingserklæring informerer vi dig i særdeleshed om formen for, omfanget af, målet med, varigheden af og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, i det omfang som vi enten alene eller i samarbejde med andre træffer afgørelser med henblik på behandlingens mål og midler. Derudover informerer vi dig efterfølgende om de tredjepartskomponenter, som vi anvender med henblik på optimering samt til forbedring af brugskvaliteten, i det omfang som tredjeparter på sin side behandler oplysninger på disses eget ansvar.

Vores databeskyttelseserklæring er opdelt som følger:

I. Oplysninger om os som dataansvarlige
II. Brugeres og registreredes rettigheder
III. Oplysninger om behandling af personoplysninger

I. Oplysninger om os som dataansvarlige

Den ansvarlige udbyder af dette websted med hensyn til databeskyttelse er:

10drei e.V.
Postfach 10 06 06
D-80080 München
Tyskland

E-mail: [email protected]

II. Brugeres og registreredes rettigheder

Med hensyn til de databehandlingsaktiviteter, der beskrives nærmere i det følgende, har brugere og registrerede ret til

  • at få bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til de behandlede personoplysninger, yderligere information om databehandlingsaktiviteterne samt til kopier af de pågældende personoplysninger (jf. også art. 15, GDPR)
  • at få fuldstændiggjort unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger (jf. også art. 16, GDPR)
  • sletning af personoplysninger vedrørende den registrerede uden unødig forsinkelse (jf. også art. 17, GDPR), eller, for så vidt som yderligere behandling er påkrævet i henhold til art. 17, stk. 3 i GDPR, til begrænsning af behandling under hensyntagen til art. 18, GDPR
  • at modtage en kopi af personoplysninger om sig selv, som vedkommende har stillet til rådighed, samt til at transmittere disse oplysninger til en anden udbyder/dataansvarlig (jf. også art. 20, GDPR)
  • at indgive klage til en tilsynsmyndighed, hvis den registrerede finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende vedkommende overtræder databeskyttelsesbestemmelserne (jf. også art. 77, GDPR).

Derudover har udbyderen pligt til at underrette alle modtagere, som udbyderen har videregivet oplysninger til, om enhver form for berigtigelse eller sletning af oplysninger eller om begrænsninger af behandlingen, som finder sted på grundlag af art. 16, 17, stk. 1, 18 GDPR. Denne forpligtelse bortfalder dog, når en sådan meddelelse viser sig umulig eller vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats. Uden hensyntagen hertil har brugeren ret til indsigt i disse modtagere.

Desuden har brugere og registrerede i henhold til art. 21 i GDPR ret til indsigelse mod fremtidig behandling af personoplysninger vedrørende vedkommende, forudsat at oplysningerne behandles af udbyderen under hensyntagen til art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR. I særdeleshed er indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring acceptabel.

III. Oplysninger om behandling af personoplysninger

De af dine oplysninger, der behandles i forbindelse med brugen af vores websted, slettes eller spærres, så snart formålet med opbevaringen bortfalder, sletningen af oplysningerne ikke strider imod retmæssige opbevaringspligter, og når der ikke efterfølgende fremsættes angivelser om det modsatte til de enkelte behandlingsaktiviteter.

Serverdata

Af tekniske årsager, først og fremmest med henblik på at kunne garantere et sikkert og stabilt websted, overføres oplysninger via din internetbrowser til os/vores webspace-udbyder. Ved hjælp af disse såkaldte serverlogfiler indsamles bl.a. type og version af din internetbrowser, operativsystemet, den sidste webside, du befandt dig på, før du skiftede til vores websted („Referrer URL“), de(n) side(r) på vores websted, som du besøger, dato og klokkeslæt for den enkelte tilgang til webstedet samt IP-adressen på den internetforbindelse, der muliggør brugen af vores websted.

De oplysninger, der indsamles således, opbevares midlertidigt, men ikke sammen med andre oplysninger om dig.

Denne opbevaring finder sted i henhold til retsgrundlaget i art. 6, stk. 1 litra f) GDPR. Vores legitime interesse gælder vores websteds forbedring, stabilitet, funktionalitet og sikkerhed.

Oplysningerne slettes igen efter højst syv dage, forudsat at yderligere opbevaring ikke er påkrævet med henblik på bevisførelse. Hvis dette er tilfældet, undtages oplysningerne helt eller delvist fra sletning, indtil sagen er endegyldigt opklaret.