Gegevensbescherming

Verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van de website www.maskonnow.com

Persoonsgegevens (hierna “gegevens” te noemen) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op een functionele en gebruikersvriendelijke aanwezigheid op het internet, met inbegrip van de inhoud ervan en de diensten die er worden aangeboden.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna te noemen “AVG”), wordt onder “verwerking” elke verwerking of elk geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorsturen, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende privacyverklaring informeren wij je in het bijzonder over de soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel en de wijze van verwerking. Bovendien informeren wij je hierna over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimaliseringsdoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Onze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

10drei e.V.
Postfach 10 06 06
80080 München
Duitsland

E-mail: [email protected]

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en de betrokkenen het recht op

  • bevestiging of gegevens die op hem/haar betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, nadere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 AVG);
  • de correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 AVG);
  • de onmiddellijke verwijdering van de gegevens die betrekking op hen hebben (zie ook Art. 17 AVG), of anders, voor zover verdere verwerking vereist is op grond van Art. 17 lid lid 3 AVG, de beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;
  • de gegevens die op hen betrekking hebben en door hen zijn verstrekt, te ontvangen en door te geven aan andere verstrekkers/verantwoordelijken (zie ook artikel 20 AVG);
  • een klacht bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de gegevens die op hen betrekking hebben door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 AVG).

Bovendien is de dienstverlener verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de dienstverlener zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of verwijdering van gegevens of van de beperking van de verwerking die op grond van artikel 16 en artikel 17, lid 1, en artikel 18 van het AVG wordt uitgevoerd. Deze verplichting is echter niet van toepassing indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist. Desondanks heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen volgens artikel 21 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, mits de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder f) AVG. Met name is een bezwaar tegen de verwerking van gegevens met het oog op het rechtstreeks in de handel brengen toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Je gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en er hieronder geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internetomgeving te garanderen, worden gegevens door je internetbrowser naar ons of naar onze Webspace-provider verzonden. Deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere gebruikt om het type en de versie van je internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit je naar onze internetaanwezigheid bent overgeschakeld (referrer URL), de website(s) van onze internetomgeving die je bezoekt, de datum en het tijdstip van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze internetomgeving plaatsvindt, vast te leggen.

De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over jou.

Deze opslag vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1 onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze internetaanwezigheid.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.