Tietosuoja

Verkkosivuston www.maskonnow.com tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietoja (jäljempänä pääsääntöisesti ”tietoja”) tarpeellisissa määrin, jotta internetsivusto, mukaan lukien sen sisällöt ja tarjotut palvelut, olisi toimintakykyinen ja käyttäjäystävällinen.

Asetuksen (EU) 2016/679 eli yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan ”käsittelyllä” tarkoitetaan kaikenlaisia sellaisia toimia tai toimien kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, hankkimista, järjestelyä, lajittelua, tallentamista, muokkaamista tai muuttamista, tiedon hakua, kyselyä, käyttöä, luovuttamista siirtämällä, levittämistä tai muutoin saataville asettamista, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajaamista, poistamista tai tuhoamista.

Kerromme seuraavassa tietosuojaselosteessa erityisesti siitä, miten, missä laajuudessa, mihin tarkoitukseen ja kuinka kauan käsittelemme henkilötietoja sekä tämän käsittelyn oikeusperustasta siinä määrin kuin itse tai muiden kanssa päätämme käsittelyn tarkoituksesta ja menetelmistä. Kerromme myös optimointitarkoituksia ja käyttökokemuksen parantamista varten käyttöön ottamistamme kolmannen osapuolen komponenteista siinä määrin kuin kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja niiden kautta omalla vastuullaan.

Tietosuojaselosteemme on jäsennelty seuraavasti:

I. Tietoja meistä rekisterinpitäjänä
II. Käyttäjien ja asianosaisten oikeudet
III. Tietoja tietojenkäsittelystä

I. Tietoja meistä rekisterinpitäjänä

Tämän verkkosivuston vastuullinen tarjoaja tietosuojaoikeudellisessa mielessä on

10drei e.V.
Postfach 10 06 06
80080 München
Saksa

Sähköposti: [email protected]

II. Käyttäjien ja asianosaisten oikeudet

Alla tarkemmin kuvaillun tietojen käsittelyn osalta käyttäjillä ja asianosaisilla on oikeus

  • tietää, käsitelläänkö heidän henkilötietojaan ja mitä tietoja käsitellään, sekä saada tarkempia tietoja tietojensa käsittelystä sekä kopio omista tiedoistaan (vrt. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla);
  • korjata tai täydentää virheellisiä tai puutteellisia tietoja (vrt. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla);
  • vaatia omien tietojensa poistamista välittömästi (vrt. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla) tai vaihtoehtoisesti, sikäli kuin tietojen käsittely on edelleen välttämätöntä yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan perusteella, rajoittaa tietojensa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti;
  • saada itseään koskevat ja itse toimittamansa tiedot sekä oikeus näiden tietojen siirtoon toiselle palveluntarjoajalle/rekisterinpitäjälle (vrt. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla);
  • tehdä valitus valvovalle viranomaiselle, jos he ovat sitä mieltä, että palveluntarjoaja käsittelee heidän tietojaan tietosuojaoikeudellisten säännösten vastaisesti (vrt. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).

Tämän lisäksi palveluntarjoajalla on velvollisuus ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille palveluntarjoaja välittää tietoja, kaikista yleisen tietosuoja-asetuksen 16 ja 17 artiklan 1 ja 18 kohdan mukaisista tietojen korjauksista, poistamisista tai käsittelyn rajoituksista. Tämä velvoite ei kuitenkaan ole voimassa, jos tällainen ilmoittaminen on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. Tästä huolimatta käyttäjällä on oikeus saada tietoa näistä vastaanottajista.

Käyttäjillä ja asianosaisilla on myös yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan oikeus vastustaa omien tietojensa käsittelyä tulevaisuudessa, sikäli kuin palveluntarjoaja käsittelee näitä tietoja 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Erityisesti tietojen käsittelyn estäminen suoramainontatarkoitukseen on sallittu.

III. Tietoja tietojenkäsittelystä

Internetsivustollamme käsitellyt tiedot poistetaan tai niiden käyttö kielletään heti, kun tallentamisen tarkoitus on poistunut, tietojen poistamiselle ei ole laillisia esteitä (säilytysvelvoitteita) ja siten muunlaisia päätöksiä yksittäisistä käsittelymenetelmistä ei tehdä.

Palvelintiedot

Internetselaimesi tietoja välitetään teknisistä syistä, erityisesti turvallisen ja vakaan internetin käytön takaamiseksi, meille tai sivustomme palveluntarjoajalle. Nämä nk. palvelinlokitiedostot sisältävät mm. seuraavia tietoja: internetselaimesi tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, se verkkosivusto, jolta siirryt meidän verkkosivustollemme (viittaavan sivun URL), ne sivustomme verkkosivut, joilla käyt, kunkin käynnin päivämäärä ja kellonaika sekä sen internetyhteyden IP-osoite, jonka kautta käytät verkkosivustoamme.

Nämä näin saadut tiedot tallennetaan väliaikaisesti, kuitenkin erilleen muista sinua koskevista tiedoista.

Tämän tallentamisen oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etumme perustuu verkkosivustomme parantamiseen, vakauteen, toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen.

Tiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua, ellei niitä ole välttämätöntä säilyttää todistelutarkoituksiin. Muussa tapauksessa tiedot säilytetään tapahtuman lopulliseen selvittämiseen asti kokonaan tai osittain.