Zaštita privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti za internet stranicu www.maskonnow.com

Podatke o ličnosti (u daljem tekstu samo „podatke”) obrađujemo samo u okviru potreba te za pripremu funkcionalne i za upotrebu lake internet prezentacije, uključujući njene sadržaje i na njoj ponuđene usluge.

U skladu s čl. 4 brojem 1. Uredbe (EU) 2016/679, dakle Opšte uredbe (u daljem tekstu samo „DGSVO”), „obradom” se smatra svaki, sa ili bez pomoćnog automatizovanog procesa, izvršeni postupak ili svaka takva serija postupaka u vezi s podacima o ličnosti, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizacija, raspoređivanje, čuvanje, prilagođavanje ili promjena, odabiranje, ispitivanje, primjena, otkrivanje prosljeđivanjem, dijeljenje ili drugi oblik stavljanja na raspolaganje, upoređivanje ili povezivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Sljedećom izjavom o zaštiti privatnosti informišemo vas naročito o načinu, obimu, svrsi, trajanju i pravnom osnovu obrade podataka o ličnosti u mjeri u kojoj sami ili zajedno s drugima odlučujemo o svrsi i sredstvu obrade. Pored toga, informišemo vas u daljem tekstu o svrsi optimizacije te povećanju kvaliteta korištenja primijenjenih vanjskih komponenti ukoliko njima treća lica na vlastitu odgovornost obrađuju podatke.

Naša Izjava o zaštiti privatnosti je podijeljena na slijedeći način:

I Informacije o nama kao nosiocima odgovornosti
II Prava korisnika i subjekata
III Informacije o obradi podataka

I Informacije o nama kao nosiocima odgovornosti

Odgovorni ponuđač ove internet stranice u smislu zaštite privatnosti je:

10drei e.V.
Postfach 10 06 06
80080 Minhen
Njemačka

E-mail: [email protected]

II Prava korisnika i subjekata

U vezi s obradom podataka koja je detaljnije opisana u nastavku, korisnici i subjekti podataka imaju pravo

  • na potvrdu da li će se podaci o kojima se radi obrađivati, na informaciju o obrađenim podacima, na dodatne informacije o obradi podataka te na kopije podataka (vidjeti i čl. 15. DSCVO);
  • na ispravku ili kompletiranje netačnih ili nepotpunih podataka (vidjeti i čl. 16. DSGVO);
  • na neizostavno brisanje podataka koji se odnose na njih (vidjeti i čl. 17. DSGVO) ili, alternativno, ukoliko je potrebna dalja obrada u skladu s čl. 17. stav 3 DSGVO, na ograničenje obrade prema mjerilima navedenim u čl. 18. DSGVO;
  • na dobivanje podataka koji se odnose na njih ili koje su sami ustupili i na proslijeđivanje ovih podataka na druge ponuđače/odgovorna lica (vidjeti i čl. 20. DSGVO);
  • na žalbu nadležnim organima vlasti ukoliko smatraju da su podaci koji se odnose na njih od strane ponuđača obrađivani suprotno zakonskim odredbama koje se odnose na zaštitu privatnosti (vidjeti i čl. 77. DSGVO).

Osim toga, ponuđač je u obavezi da sve primaoce koji su od strane ponuđača dobili uvid u podatke, informiše o svakoj ispravci ili brisanju podataka ili ograničenju obrade koja slijedi na osnovu čl. 16, 17. stav 1, 18 DSGVO). Ova obaveza ne postoji kada informisanje nije moguće ili kada uključuje nesrazmjerne napore. Bez obzira na to, korisnik ima pravo na informacije o tim primaocima.

Prema čl. 21. DSGVO korisnici i subjekti imaju pravo i na prigovor na buduću obradu podataka koji se odnose na njih, u mjeri u kojoj će ponuđač prema mjerilima iz čl. 6. stav 1. slovo f) DSGVO obrađivati te podatke. Posebno je dopušten prigovor na obradu podataka u svrhu direktnog reklamiranja.

III Informacije o obradi podataka

Vaši podaci koji se obrađuju kada posjetite našu internet prezentaciju biće izbrisani ili zaključani čim svrha čuvanja prestane da važi, brisanje podataka ne bude bilo u suprotnosti sa zakonskim obavezama njihovog čuvanja i kada druge informacije o pojedinačnim metodama obrade nisu date u nastavku.

Podaci o serveru

Iz tehničkih razloga, posebno radi obezbjeđivanja sigurne i stabilne internet prezentacije, biće nam proslijeđeni podaci sa vašeg internet pretraživača ili na naš Webspace-Provider. Sa ovim tzv. log datotekama servera prikupljaju se informacije, između ostalih, o tipu i verziji vašeg internet pretraživača, operativnom sistemu sa kojeg prelazite na našu internet prezentaciju (referrer URL), internet stranice naše internet prezentacije koje posjećujete, datum i vrijeme svakog pristupa, kao i IP adresa internet priključka sa kog slijedi korištenje naše internet prezentacije.

Na ovaj način prikupljene informacije se privremeno čuvaju, ali ne zajedno s ostalim podacima o vama.

Ovo čuvanje slijedi na pravnom osnovu čl. 6. stav 1. slovo f) DSGVO. Naš legitimni interes je u poboljšanju, stabilnosti, funkcionalnosti i sigurnosti naše internet prezentacije.

Podaci se brišu najkasnije nakon sedam dana, ukoliko dalje čuvanje nije potrebno u svrhe dokazivanja. U suprotnom se podaci izuzimaju od brisanja do konačnog razjašnjenja slučaja potpuno ili djelomično.